Corruption: the Polish perspective of combating it in light of the World Bank’s experiences


Abstract

Objectives: The aim of this article is to identify the main weaknesses in Poland in combating corruption in the context of the World Bank’s experiences.

Research Design & Methods: Various notions of corruption will be presented. This article will also indicate the most important conclusions from a number of previous scientific studies in the field of corruption conducted under the aegis of the World Bank.

Findings: Reducing motivation to accept or provide undue benefits is directly related to an increased effectiveness in detecting corruption. The World Bank also points out that one of the most effective tools in fighting corruption is counteracting the legalisation of benefits obtained through corrupt activities.

Contribution: In the Polish perspective, a positive correlation between a weaker, less operational state apparatus and the frequency of corruption will be shown.

Article classification: research article.


Keywords

corruption; World Bank; Poland

Bukowski, W. (1999). Moskiewski proces: Dysydent w archiwach Kremla. Warszawa: Bertelsmann Media.
Cenckiewicz, S. (2011). Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991. Poznań: Zysk i S-ka.
Czepil, B. (2015). Kulturowe i instytucjonalne bariery korupcji w państwach nordyckich. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Dobrowolski, Z. (2001). Korupcja w życiu publicznym, międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu korupcji, korupcja w Polsce. Zielona Góra: Organon.
Dudek, A. (2004). Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990. Kraków: Znak.
Filek, J. (2004). Rola etyki w działalności samorządowej. In J. Filek (Ed.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Fjeldstad, O., & Isaksen, J. (2008). Anti-corruption reforms: challenges, effects and limits of World Bank support. Washington DC: The World Bank.
Fleszer, D. (2014). Z problematyki korupcji w administracji publicznej. In A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka (Eds.), Jak możliwy jest dialog? Księga Jubileuszowa dedykowana prof. WSH dr. Jerzemu Koplowi. Sosnowiec: Humanitas.
Friedrich, C.J. (2002). Corruption concepts in historical perspective. In A. Heidenheimer, M. Johnston (Eds.), Political Corruption: Concepts & Contexts. New Jersey – New Brunswick: Transaction Publishers.
Hanausek, T. (1998). Kryminalistyka. Zarys wykładu. Kraków: Zakamycze
Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. New Haven – London: Yale University Press.
Kamiński, A. Z., & Kamiński B. (2004). Korupcja rządów: państwa pokomunistyczne wobec globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
Kamiński, A. Z. (1997). Korupcja jako symbol instytucjonalnej niewydolności państwa i zagrożenie dla rozwoju polityczno-gospodarczego Polski. Zeszyty Centrum im. Adama Smitha, 29, 3–32.
Kojder, A. (2002). Korupcja i poczucie moralne Polaków. In J. Mariański (Ed.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Krasowski, R. (2012). Po południu. Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu władzy. Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Latoszek, E. (2001). Bank Światowy jako instytucja globalna o charakterze finansowym. In: E. Latoszek, M. Porczek (Eds.), Organizacje Międzynarodowe. Założenia, cele, działalność. Warszawa: Elipsa.
Marek, A. (2007). Kodeks karny. Komentarz. Łódź: Wolters Kluwer.
Martinez-Vasquez, J., Arze del Granado, J., & Boex, J. (2007). Fighting corruption in the public sector. Amsterdam – Oxford: Elsevier Science.
Ministry of Justice (2017). Basic information on the activities of common courts, the first half of 2017 on the background of previous statistical periods, Warsaw.
Munyama, K. (2009). Istota inicjatywy MFW i Banku Światowego na rzecz zmniejszenia zadłużenia krajów najbiedniejszych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2, 143–152.
Nowak, C. (2008). Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych. Warszawa: C. H. Beck.
Polzer, T. (2001). Corruption: deconstructing the World Bank discourse. London School of Economics Working Paper Series, No. 01-18, 1–24.
Powell, E. J. (2007). Zwalczanie korupcji z perspektywy USA. Prokuratura i Prawo, 1, 27–35.
Rau, Z. (2002). Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków: Zakamycze.
Roszkowski, W. (2017). Historia Polski 1914–2015. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Runde, D. F., Hameed, S., & Magpile, J. (2014). The costs of corruption: strategies for ending tax on private-sector-led growth. Washington: The Center for Strategic & International Studies.
Rutkowski, M. (2009). Bank Światowy a poprawianie jakości rządzenia w zmieniającym się świecie. Sytuacja Polski i wyzwania kryzysu gospodarczego. Zarządzanie Publiczne, 3(9), 69–79.
Senior, I. (2006). Corruption – the world’s big C: cases, causes, consequences, cures. London: The Institute of Economic Affairs.
Sutch, H. (1999). Strategia walki z korupcją – teoria i praktyka. Warszawa: Fundacja Naukowa CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
Soreide, T. (2014). Drivers of corruption, Washington: The World Bank.
Tarchalski, K. (2000). Korupcja i przywilej. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
The World Bank (1997). Helping countries combat corruption: the role of the World Bank. Washington: The World Bank.
Zybertowicz, A. (2002). Demokracja jako fasada: przypadek III RP. In E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz (Eds.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji (pp. 173–214). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Official Journals
Dz. U. 2018, item 424
Dz. U. 1997.88.553
Dz. U. 1996.89.402
Dz. U. 1999. 49.483
Dz. U. 2006.170.1218
Dz. U. 2008.227.1505
Dz. U. 2016 item 34
M. P. 2007.11.110

Internet sources
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, accessed on 8.4.2018.
https://cba.gov.pl/ftp/pdf/Mapa%20korupcji%202016.pdf, accessed on 8.4.2018.
http://www.slownik-online.pl/kopalinski/0EB3CFBD1C4B3255C12565E90058616C.php, accessed on 31.12.2017
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553, accessed on 8.4.2018.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553, accessed on 8.4.2018.
https://cba.gov.pl/ftp/pdf/Mapa_Korupcji_2014.pdf, accessed on 8.4.2018.
https://www.abw.gov.pl/pl/o-abw/kierownictwo/278,BYLI-SZEFOWIE-UOP-I-ABW.html, accessed on 8.4.2018.
http://foreignpolicy.com/2017/01/03/poland-was--never-as-democratic-as-it-looked-law-and-justice-hungary-orban/, accessed on 8.4.2018
Download

Published : 2019-06-27


Purchla, J. (2019). Corruption: the Polish perspective of combating it in light of the World Bank’s experiences. Journal of Public Governance, (47(1), 61-73. https://doi.org/10.15678/ZP.2019.47.1.05

Jakub Purchla 
Lawyer  Poland
http://orcid.org/0000-0001-7257-5493

Downloads

Download data is not yet available.