"Zarządzanie Publiczne" nr 3 (29), 2014

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków 2014
ISSN: 1898-3529

 

W numerze:

Jerzy Hausner
Podmiotowość i ład instytucjonalny
[Subjectivity and institutional order], s. 7-16
doi: 10.7366/1898352932901

Jarosław Górniak
Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako „ostatniej instancji”
[Subjectivity and structure. Some remarks on the concept of subjectivity, critical realism, achievement motivation, and arguments for methodological individuality as the “last instance”], s. 17-24
doi: 10.7366/1898352932902

Stanisław Mazur
Źródła i granice podmiotowości społecznej
[The sources and limitations of subjectivity], s. 25-32
doi: 10.7366/1898352932903

Claus Offe
Shared social responsibility – a concept in search of its political meaning and promise
[Koncepcja współdzielonej odpowiedzialności – w poszukiwaniu jej politycznego znaczenia i nadzieje z nią wiązane], s. 33-44
doi: 10.7366/1898352932904

Adriana Warmbier
O tzw. „końcu podmiotu” - współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne
[A few words on the “end of man”. Polemical contexts in current philosophy], s. 45-56
doi: 10.7366/1898352932905

Janina Filek
Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego
[Reflections on the responsibility of a collective being], s. 57-71
doi: 10.7366/1898352932906

Anna Giza
Czy społeczeństwu można przypisać podmiotowość?
[Can society learn from experience? Society as a subject], s. 72-85
doi: 10.7366/1898352932907

Krzysztof Wielecki
Krótki wykład o podmiotowości
[A short lecture on subjectivity], s. 86-95
doi: 10.7366/1898352932908

Józef Bremer
Wolność i uwarunkowania woli – między filozofią a neuronaukami

[Freedom and the conditions of will: Between philosophy and neuroscience], s. 96-106
doi: 10.7366/1898352932909

Agata Bielik-Robson
Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej
[To fall for modernity. An essay against the anti-systemic critique], s. 107-114
doi: 10.7366/1898352932910

Andrzej Antoszewski
Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki (przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej)

[The East Central European parliaments as political actors], s. 115-124
doi: 10.7366/18983529329011

Justyna Miklaszewska
Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie

[Subjectivity, freedom, and human action], s. 125-133
doi: 10.7366/18983529329012

Seweryn Krupnik
Jeśli podmiotu nie ma... O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach tzw. Koła Krakowskiego
[If there is no subject: On influence, actors, horror, and other worries of the so-called Krakow Circle], s. 134-145
doi: 10.7366/1898352932913

Marek Ćwiklicki
Organizacja jako podmiot
[Organization as a subject], s. 146-152
doi: 10.7366/1898352932914

Marek Benio
Podmiotowość jako kategoria prawna
[Subject as a legal category], s. 153-162
doi: 10.7366/18983529329015

Sławomir Wyciślak
O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności
[On some aspects of control in the context of complexity], s. 163-176
doi: 10.7366/18983529329016

Jerzy Hausner
Podmiotowość: moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego

[Subjectivity: My biased summary of a seminar cycle], s. 177-194
doi: 10.7366/18983529329017