"Zarządzanie Publiczne" nr 2-3 (24-25), 2013

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2014
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 195

 

W numerze:

Jerzy Hausner
Społeczne czynniki ludzkiego działania
[Social factors in human actions], s. 8-18
doi: 10.7366/1898352932501

Jarosław Górniak
Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny
[Institutions, knowledge, action, and institutional capital], s. 19-33
doi: 10.7366/1898352932502

Stanisław Mazur
Zmiana instytucjonalna
[Institutional change], s. 34-43
doi: 10.7366/1898352932503

Bogdan Szlachta
O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych „zasad racjonalności współdziałań”
[On the dubiousness of (some) liberal attempts to establish universally significant “principles of the rationality of interaction”], s. 44-52
doi: 10.7366/1898352932504

Bernard Chavance
Institutions as seen by the Austrian school and ‘ordoliberalism’
[Sposób pojmowania instytucji przez szkołę austriacką i ordoliberalizm], s. 53-62
doi: 10.7366/1898352932505

Andrzej Bukowski
Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego
[Culture, institutions, and power: Continuity and change of institutional order], s. 63-74
doi: 10.7366/1898352932506

Maciej Grodzicki
Dynamika gospodarcza a instytucje w programie badawczym ekonomii ewolucyjnej
[Economic dynamics versus institutions in the research approach to evolutionary economics], s. 75-89
doi: 10.7366/1898352932507

Marcin Kędzierski
Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics)
[The role of institutions in the post-Walrasian economics of David Colander and complexity economics], s. 90-101
doi: 10.7366/1898352932508

Michał Możdżeń
Tragedia wspólnych zasobów w procesie politycznym
[Tragedy of the commons in the political process], s. 102-115
doi: 10.7366/1898352932509

Jan Strycharz
Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji
[Informal institutions from the point of view of cognitive psychology and the decision-making science], s. 116-126
doi: 10.7366/1898352932510

Seweryn Krupnik
Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu zorientowanego na aktora
[Identification of social mechanisms with the use of actor-centred institutionalism], s. 127-139
doi: 10.7366/1898352932511

Dariusz Szklarczyk
Instytucjonalne mechanizmy (nie)reprezentacji interesów w Polsce w perspektywie socjologii analitycznej – zarys problematyki badawczej
[Institutional mechanisms of (non)representing of interests in Poland in the perspective of analytical sociology: An outline of a research problem], s. 140-152
doi: 10.7366/1898352932512

Barbara Worek
Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy
[Individual rationality versus social effects: A case of on-the-job training], s. 153-167
doi: 10.7366/1898352932513

Zuzanna Drożdżak
Socjologia analityczna jako uniwersalny program badawczy umożliwiający głębokie wyjaśnienie zjawisk społecznych i skuteczne projektowanie polityk publicznych
[Analytical sociology as a universal research programme explaining social phenomena and effective policy making], s. 168-176
doi: 10.7366/1898352932514

Piotr Sztompka
Dziesięć tez o modernizacji
[Ten theses on modernization], s. 177-183
doi: 10.7366/1898352932515

Jerzy Hausner
Instytucje i działanie społeczne
[Institutions and social action], s. 184-195
doi: 10.7366/1898352932516