"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (18), 2011

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2013
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 115

 

W numerze:

Thomas S. Ulen
Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do prawa o zobowiązaniach umownych oraz do polityki regulacyjnej państwa
[An introduction to law and economics with applications to contract law and governmental regulation], s. 5-26

Dariusz Filar
Inflacja bazowa jako cel pomocniczy w realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce
[Core inflation as an auxiliary target in the achievement of the primary inflation target in Poland], s. 27-36

Paweł Białynicki-Birula
Metody nowego zarządzania publicznego w kształtowaniu polityki zdrowotnej Unii Europejskiej
[New Public Governance methods in EU health policy formation], s. 37-48

Przemysław Hensel
Kulturowe bariery reformowania administracji publicznej – wyniki badania empirycznego
[Cultural barriers to public administration reform: Results of an empirical study], s. 49-74

Michał Możdżeń, Robert Chrabąszcz
Co wpływa na zasoby i procesy wiedzy – wybrane aspekty organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych - do pobrania
[Factors determining knowledge assets and processes. Selected problems of organizational learning of public organizations], s. 75-96


Wybór tekstów klasycznych

Mitchell Dean
Rządzenie społeczeństwem. Opowieść o dwóch potworach
[Governing society: The story of two monsters], s. 97-112